top of page

Heb

תנאים והגבלות

• למיטב ידיעתי אין מניעה רפואית שאצא לנופש בארץ  • אני אחראי/ת על מצב בריאותי בזמן הנופש ומשחרר/ת את רפא נא ואת המארח מכל אחריות למצב בריאותי • ידוע לי שעלי להעביר לרפא נא דמי הרשמה בסך 100 ש"ח בזמן שיריון נופש • הזכאות לנופש היא חד-פעמית ואינה ניתנת להעברה;• מתן זכאות לנופש נוסף הוא כעבור מינימום של שנה מהנופש הקודם ורק עבור חולים גרורתיים ולא באותו מקום אירוח  •רפא נא אינה יכולה להתחייב לספק נופש לכל חולה שעומד בקריטריונים מאחר והדבר תלוי בבחירות של כל חולה ובכמות התרומות אך תעשה כמיטב יכולתה לגייס תרומות של נופשים, ולספק נופש לכל זכאי • חולה יזכה לצאת לנופש רק לאחר תשלום דמי רישום לרפא נא ולאחר קבלת אישור סופי בכתב עם פרטי הנופש • תורם האירוח לא יקבל הזמנת נופש ישירות מחולים. הזמנה ישירה עלולה לגרור חיוב בתשלום מחיר מלא עבור הנופש • חולה אשר יבטל את הנופש שביקש ובחר בין לפני שקיבל אישור סופי ובין לאחריו עלול לאבד את זכאותו לצאת לנופש ואת דמי הרישום וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של רפא נא • מובהר בזאת כי רפא נא ומי מטעמו מהווים רק גורם מקשר בין מזמיני הנופש והנלווים אליהם לנופש לבין נותני השירות – המארחים. רפא נא לא מבצעת בדיקות ביחס להתאמת יחידות הנופש לצורכי המזמין ולא נותנת כל מצג בדבר טיב יחידת האירוח, רמת יחידת האירוח והתאמתה או אי התאמתה לצורכי המזמין וכן ביתר ליחס הנתונים המפורסמים ומוצגים על ידי בעלי  יחידת האירוח. רפא נא ממליצה כי מזמין הנופש יבצע בדיקות אלו על ידו ישירות מול בעל יחידת הנופש, כפי המקובל בעת הזמנת עסקת נופש באינטרנט, וזאת על מנת למנוע עוגמת נפש. • רפא נא מדגישה כי לא תישא בכל אחריות שהיא כלפי מי מצדדי שירות זה – לא ביחס למקבלי השירות לבין נותני השירות והאחריות בין צדדים אלו תחול כמקובל בין בעל יחידת נופש לבין מתארח. בעל יחידת הנופש רשאי ואף מתבקש לקבל את הביטחונות הרגילים מהאורחים כפי המקובל אצלו; • כל הפרה של התנאים לעיל עלולה לגרום לשלילת הזכאות לנופש חינם דרך רפא נא;

bottom of page